Zaloguj

RegulaminRegulamin Sprzedaży
Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość
obowiązujące od 10 lipca 2019 roku

I.Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów i zarazem określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.salsuranutrition.com przez Salsura Nutrition LTD, Company numer: 12002797, Suite 18 Equity Chambers, 249, High Street North, Poole, BH151DX.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.salsuranutrition.com, zwanym dalej Klientem, Salsura Nutrition LTD, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym (Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowym
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z regulamine.

II.Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.salsuranutrition.com
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.salsuranutrition.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów pochodzących z ekspozycji, które będą stosownie oznaczone i opisane w ofercie danego produktu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad, zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 556 (1) do art. 556 (3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.salsuranutrition.com wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podateku VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca aktualizuje na bieżącą ofertę produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.salsuranutrition.com.
 6. Płatności za realizację zamówienia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
  a) przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika,
  c) poprzez system płatności elektronicznych.
 7. Jeśli Klient wybierze transakcję systemem płatności elektronicznych, jako sposób płatności za zamówienie, Sprzedawca doliczy opłatę równą kosztom jej realizacji. Opłata jest liczona od łącznej wartości brutto zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Wysokość opłaty o której mowa powyżej jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.

III. Realizacja zamówienia oraz funkcjonowanie sklepu internetowego

 1. Zamówień w sklepie internetowym www.salsuranutrition.com można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Klient sklepu internetowego www.salsuranutrition.com może podejmować następujące czynności oraz korzystać ze wskazanych usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a) dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.salsuranutrition.com,
  b) korzystanie z indywidualnych rabatów,
  c) udział w promocjach i konkursach,
  d) opiniowanie produktów,
 3. Prawidłowa rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: www.salsuranutrition.com
 5. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta sklepu internetowego www.salsuranutrition.com ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • zmianach w Regulaminie Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczny z wyrejestrowaniem się ze sklepu internetowego www.salsuranutrition.com z zastrzeżeniem, że Klient uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu, obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego www.salsuranutrition.com
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie sklepu internetowego www.salsuranutrition.com, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 7. W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym należy podjąć następujące działania:
  a) zapoznać się z treścią oferty danego produktu; dodać wybraną ilość produktów do koszyka, w przypadku ich dostępności;
  b) wybrać sposób dostawy ;
  c) wybrać sposób płatności;
  d) podać dane do wysyłki produktu;
  e) zapoznać się z podsumowaniem zamówienia;
  f) złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) „Zamawiam”
 8. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 30 dni. W przypadku braku odbioru zamówienia, zapłaty za złożone zamówienie lub niemożności skontaktowania się z Kupującym w celu realizacji złożonego zamówienia i pod warunkiem, że powyższe okoliczności będą trwały dłużej niż 10 dni, zamówienie zostanie anulowane.
 9. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w danym zamówieniu.
 10. W celu korzystania z witryny sklepu internetowego www.salsuranutrition.com należy spełnić co najmniej poniższe wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  a) przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
  b) włączona obsługa języka Javascript,
  c) włączona obsługa ciasteczek i danych stron.
 11. W ramach funkcjonowania sklepu internetowego www.salsuranutrition.com Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Klient w dowolnym momencie i bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego www.salsuranutrition.com (rozdział IV II pkt 2. ppkt d) – f) Regulaminu).
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.salsuranutrition.com, (rozdział IV II pkt 2. ppkt d) – f) Regulaminu) Klient może złożyć na adres: salsuranutrition.contact@gmail.com. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 14. W ramach korzystania z możliwości wystawiania opinii do produktów w sklepie internetowym www.salsuranutrition.com, Klient nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zawierających wulgaryzmy, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, propagujących rasizm, uwłaczających godności innych Klientów lub osób trzecich, sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, noszących znamiona przestępstwa, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub prawa przemysłowe, zmierzających do promowania produktów i usług podmiotów konkurencyjnych wobec Sprzedawcy lub mających na celu odesłanie do ofert produktów i usług takich podmiotów. W takim przypadku Sprzedawca może usunąć lub zmodyfikować opinię poprzez uniemożliwienie dostępu innym użytkownikom do części opinii sprzecznej z niniejszym regulaminem. Pisanie nieprawdziwych recenzji stanowi naruszenie zasad strony www.rosebear.pl i jest nieetyczne, a ponadto podlega karze w wielu jurysdykcjach [(UCP 2005/29/EC) i (FTC 16 CFR Part 255)

IV.Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie Internetowym www.salsuranutrition.com realizowane są na terytorium całego świata.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wyborem Klienta, przez przewoźnika we wskazanym przez Klienta miejscu.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od kraju dostawy.
 4. Czas realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 30 dni roboczych. W przypadku sprzedaży produktów w ramach przedsprzedaży, przybliżony czas realizacji zamówienia określony jest w ofercie dotyczącej danego produktu.
 5. W momencie kiedy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, jednocześnie informując pisemnie Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 6. Odbiór przesyłki dostarczanej przez przewoźnika wymaga pisemnego pokwitowania. Prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta, będącego Konsumentem, w momencie wydania produktu.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, dostarczonego Klientowi przez przewoźnika mogących mieć związek z dostarczeniem, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie przewoźnikowi w momencie odbioru lub w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki,oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio u przewoźnika w celu sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki.
 8. W momencie ujawnienia uszkodzenia produktu, mogącego mieć związek z przewozem, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił uszkodzenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz sporządził wraz z przewoźnikiem protokół ustalający stan przesyłki.

IV.Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu).
 2. Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@rosebear.pl
 3. Termin 14-to dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Produkt należy odesłać niezwłocznie, w terminie do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient ponosi koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 8. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Uprawnienia i obowiązki określone w rozdziale VI pkt 1-9 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta, dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

VI.Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia.
 4. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by reklamowany produkt wysyłał bezpośrednio na adres magazynowy:

 5. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 6. Odbiór reklamowanego produktu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej produkt ten został dostarczony do Sprzedającego.
 7. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 8. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem strony internetowej:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Klient, będący konsumentem, może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.

 

pixel